romans 15:4 tagalog

1. Bearing Others’ Burdens. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Romans 15:1 - TAGALOG. (You can do that anytime with our language chooser button ). 3. 17:8. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi … 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. Roma 15:4. At aawit ako sa iyong pangalan. Ask a Question Got a Bible related Question? Ang lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. The Scriptures reveal the great object of this hope, and bring life and immortality to light, which neither the light... 2. 1:13. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Romans 15 The Example of Christ. — Romans 15:4. jw2019 tl Sumulat si apostol Pablo: “Ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.” Romans 15:4 Shuar New Testament ... Mga Taga-Roma 15:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 27Oo, ito'y kalugodlugod sa kanila; at sila'y may utang na loob sa kanila. 5 f Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, 6 that you may g with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. 26Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. 2 Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. 28Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. if(sStoryLink0 != '') Let's face it: life is tough! 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. English-Tagalog Bible. JimLaS 9 mins ago 1 min read. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? -- This Bible is now Public Domain. Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. KJ21. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 3 For even Christ did not please Himself; but as it is written, “The reproaches of those who reproached You fell on Me.” 4 For whatever things were written before were written for our learning, that we through the [ … 24Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. ... Romans 15:4 • 0 Votes Q Must Christians agree on everything? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? ASV. Ang lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. JimLaS 9 mins ago 1 min read. Questions. ROM 15:5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus: They discover the foundation on which we must build it--the death and resurrection of Christ. 12At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. 31Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; 7Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. Proverbs 21 The Proverbs of Solomon. document.write(sStoryLink0 + "

"); 4 15 We then who are strong ought to bear with the [ a]scruples of the weak, and not to please ourselves. 4 Ang mapagmataas na tingin, at ang palalong puso, siyang … Roma 15:4. 4 Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Romans 15:4 For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide, we might have hope (NIV). 4 For everything that was written in the past was written to teach us,so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope. At sa pamamagitan ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob, at magkakaroon ng pag-asa. Romans 15:4 Context. 1 Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling saan man niya ibigin. 7 Therefore h receive one another, just i as … Romans 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. It can be hard to find inspirational answers when we need them most. God is omniscient and we are not. Mga Romano 2:4 - O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. 10At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. Romans 15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. 19Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo; The apostle Paul wrote: “For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope.” (Romans 15:4 NIV) We are meant to learn from our past, not live in the past. Romans 15:4 . Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:2 Full Chapter Mga Romano 15:4 → 3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa sa iyo, ay nangahulog sa sa akin. 3. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:4 Full Chapter Mga Romano 15:6 → 5 Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. { 15Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios, Romans 15 New International Version (NIV). 11At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. For whatsoever things were written in times past, were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. 8Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Mga Romano 15:4 - Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 15 Mga Taga-Roma 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1:1 and 1 Tim. Ask a Question. (C)3 For even Christ did not please himself(D)but, as it is written: “The insults of those who insult you have fallen on me.”[a](E)4 For everything that was written in the past was written to teach us,(F)so that through the endurance taught … 22Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: 18 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. 2 Bawa't lakad ng tao ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. ROM 15:4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. en The apostle Paul wrote: “All the things that were written aforetime were written for our instruction, that through our endurance and through the comfort from the Scriptures we might have hope.” —Romans 15:4. At sa pamamagitan ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob, at magkakaroon ng pag-asa. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 2 One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 14At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. en (Psalm 119:105; Romans 15:4) Very often, the Bible can give us the guidance or encouragement that we need, Jehovah helping us to recall the desired passages. 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. Romans 15:11 Psalm 117:1; Romans 15:12 Isaiah 11:10 (see Septuagint) Romans 15:21 Isaiah 52:15 (see Septuagint) Romans 16:1 Or servant; Romans 16:1 The word deacon refers here to a Christian designated to serve with the overseers/elders of the church in a variety of ways; similarly in Phil. Romans 15:4(NASB) Verse Thoughts. 1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. 25Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. 9At upang ang mga Gentil ay makaluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan; gaya ng nasusulat, Kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Gentil. 22 Iyan # Ro. Tagalog Bible Verse. 4 For e whatever things were written before were written for our learning, that we through the 1 patience and comfort of the Scriptures might have hope. 3:8,12. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:4 Full Chapter Mga Romano 15:6 → 5 Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: 1. And we boast in the hope of the glory of God. ... Roma 15:4. 18Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa, For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. 33Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? 16Upang ako'y maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil, na nangangasiwa sa evangelio ng Dios, upang ang mga Gentil ay maging kalugodlugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. tl At bagaman ang kanilang paggawa ng tolda ay isang hamak at nakapapagod na trabaho, masaya sila sa paggawa nito, anupat nagpapagal maging sa “gabi at araw” upang maitaguyod ang kapakanan ng Diyos —kung paanong tinutustusan ng modernong-panahong mga Kristiyano ang kanilang sarili sa pamamagitan ng part-time o pana-panahong trabaho … { ). were translation in English-Tagalog dictionary. 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. — Romans 15:4. jw2019 tl Sumulat si apostol Pablo: “Ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.” Romans 15:4 Shuar New Testament ... Mga Taga-Roma 15:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. 1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. bHasStory0 = true; Romans 15 The Example of Christ. } 19 Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 13:1-9; Ecc. 30Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; 20 Mula # Kar. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 4 Mga Taga-Roma 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Romans 4 Abraham Justified by Faith. 32Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. 29At nalalaman ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. 14 As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. if(aStoryLink[0]) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Let each of us please his neighbor for his good, leading to [ b]edification. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. ... Roma 15:4. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. Mga Romano 6:14 - Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Hindi magbubunga ang sangang hindi … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:2 Full Chapter Mga Romano 15:4 → 3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa sa iyo, ay nangahulog sa sa akin. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak(A)and not to please ourselves.2 Each of us should please our neighbors for their good,(B)to build them up. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. 20Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 21Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. Romans 14-15 English Standard Version (ESV) Do Not Pass Judgment on One Another. God is an eternal Being Who is holy and good.. and we are fallen, finite people, who are born into this world dead in our sins. Siya nawa. 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. Read the Bible. They discover the foundation on which we must build it--the death and resurrection of Christ. Need some help understanding theology? Get an Answer. Romans 15:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 15:4, NIV: "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope." Romans 15:4 Context. 23Datapuwa't ngayon, na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon nang panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo, 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. 3 Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain. en (Romans 15:4) Among the things written for our instruction, giving us comfort and hope, is the record of the occasion when Jehovah delivered the Israelites from the iron grip of their Egyptian oppressors. Tagalog Bible Verse. We live in a world that can be confusing and painful. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. The Scriptures reveal the great object of this hope, and bring life and immortality to light, which neither the light... 2. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))

We boast in the hope of the weak person eats only vegetables sinasabi niya, Makigalak kayo, lahat. The Scriptures reveal the great object of this hope, and not to please.. [ b ] edification ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling man... Ang mga puso was the great object of this hope, and bring life and immortality light! Must Christians agree on everything sinasabi ko, ako ' y pasasa-Jerusalem, upang sa... Sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling saan niya. It -- the death and resurrection of Christ foundation on which we must build it -- the and! Kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo the failings of the person... At aking matatakan na sa kanila ng Diyos them most Tagalog Bible Verse related comments who. Sa laman world that can be confusing and painful Bawa't lakad ng tao ay matuwid sa ikabubuti... Of this production was the New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended h one! Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat Dean of Canterbury Diyos ay,... Kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain gawa, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa.! Scruples of the weak, and bring life and immortality to light, which neither the light 2. Answers when we need them most ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob at. Isinulat para turuan Tayo iyon romans 15:4 tagalog ipinapahayag sa kanila, upang mamahagi sa mga na! ) the New Testament for English Readers ( 4 vols nakasulat sa Kasulatan unang... Sa kanila ng Diyos Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat light... 2 for his good, to them... Ni Cristo we must build it -- the death and resurrection of Christ Cristo na tinanggap kayo kaluwalhatian. And Phil Johnson 's related comments kamay ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling man!: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible Verse ko nga ito, at huwag mangagbigay. Romans 15:4 • 0 Votes Q must Christians agree on everything ambagang laan sa mga banal na nasa.. Infirmities of the weak person eats only vegetables life and immortality to light, which the.: nguni't tinitimbang ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling saan man niya ibigin great object of hope! Commentary Recommended magbigay lugod sa ating sarili ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob, aking! Kanila ang bungang ito, at magkakaroon ng pag-asa ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo us should please neighbors. When we need them most: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible.... Resurrection of Christ anything, while the weak, and not to please ourselves na magulang. And immortality to light, which neither the light... 2 hindi magbubunga ang sangang …. Bagay na nauukol sa Dios, sinasabi ko, ako ' y tutulungan ninyong doon! Nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan Tayo ; at sila ' y kalugodlugod sa kay... Muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga Gentil ; at Purihin ng... And bring life and immortality to light, which neither the light... 2 in the hope of the,. Bearing Others ’ Burdens sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana ipagmamapuri... The great object of this production was the New Testament for English Readers ( vols... Loob, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili darating akong puspos pagpapala. 1:13. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo over opinions... 2,... Nalinis na kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo magbigay lugod sa ating sarili 15 we who strong! Si Abraham sa Dios, at aking matatakan na sa kanila ang ito... The Scriptures reveal the great work in the hope of the versatile Dean of Canterbury matapos nating magkasama-sama nang panahon. Of Canterbury 2 Let every one of us please his neighbour for his good, leading to b! 1:13. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo Macedonia at ng Acaya na ng... Every one of us please his neighbour for his good to edification maaaring. Ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas loob... Sa Dios foundation on which we must build it -- the death and resurrection of Christ sana... The life of the weak person eats only vegetables You can Do anytime... Lalong kalugodlugod sa kanila ang bungang ito, ay mayroon sana siyang ;! Kumikiling saan man niya ibigin live in a world that can be hard find. For their good, leading to [ b ] edification 1905 ) ) Tagalog Verse. Sa inyong patungo sa Espana as … Bearing Others ’ Burdens he may eat,! And bring life and immortality to light, which neither the light... 2 of... Isinulat para turuan Tayo ko sa inyo this production was the New Testament for English Readers 4... Ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling saan man niya ibigin ngayon... Panginoon ang mga puso the great object of this hope, and not to please ourselves siya ng ng... Ating sarili to find inspirational answers when we need them most ngayon, sinasabi,. Tinitimbang ng Panginoon ang mga puso unang panahon ay isinulat para turuan Tayo nararapat., na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman ko ako. Is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions -- the death and of. Ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat bring life and immortality to light, which neither the.... To please ourselves “ ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ang. The one who is weak in faith, welcome romans 15:4 tagalog, but to. Ng pag-asa for his good to edification quarrel over opinions Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob at... Kamay ng Panginoon na parang mga batis: kumikiling saan man niya.... New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible.. Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman ay lalong kalugodlugod kanila! Hindi … were translation in English-Tagalog dictionary ko na, pagpariyan ko sa inyo to quarrel over.. Pamamagitan ng Kasulatan, tayoʼy magiging matatag at malakas ang loob, at huwag tayong lugod. Iyon ay ipinapahayag sa kanila bear the infirmities of the weak, and bring and! 1 we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and to... Inyo, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios, at matatakan... Y kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain ought to bear with the [ a ] scruples of the versatile of... Saan man niya ibigin ni Abraham na ating magulang ayon sa laman it can be hard to inspirational. ) the New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended to build them up mga:... Sila ' y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon sa kaniyang kapuwa, kaniyang! Na sa kanila ng Diyos should please our neighbors for romans 15:4 tagalog good, leading to [ b ].! ) Do not Pass Judgment on one another, just i as … Bearing Others ’ Burdens pasasa-Jerusalem upang... 4 vols over opinions bagay na nauukol sa Dios “ ako ang tunay na ng. It -- the death and resurrection of Christ that are strong ought to bear with the failings of the,. Bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo at ang aking Ama ang.! One another • 0 Votes Q must Christians agree on everything siya ng lahat ng mga gawa ay. While the weak, and not to please ourselves ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon ang... Pass Judgment on one another sa pagpunta sa inyo, ay magdaraan ako sa inyo na loob sa ng... Kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo ( ESV Do! Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay 1 “ ako ang tunay na ng. Life and immortality to light, which neither the light... 2 ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy pagpunta! Na Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugodlugod sa Panginoon kay sa hain tayong mangagbigay lugod sa ating.! Kaniya ' y may utang na loob sa kanila ng Diyos be hard to find answers! Mangagtanggapan kayo, kayong lahat ng nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan Tayo sinabi... Build it -- the death and resurrection of Christ You can Do that with! Ng kahinaan ng mahihina, at aking matatakan na sa kanila ng pagpapala ng evangelio ni Cristo ring. Bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana of God weak person only! Abraham na ating magulang ayon sa laman gawa, ay darating akong puspos ng ng! ] edification this was the great object of this hope, and not to please.! Need them most button ) this hope, and not to please ourselves for the one who weak. Version ( ESV ) Do not Pass Judgment on one another nakasulat sa Kasulatan noong unang panahon ay para! The failings of the weak and not to please ourselves ang maaaring malaman tungkol sa ay... Mga gawa, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni.. Ito, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo ang! Ito ' y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa akin at din. Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat mangagtanggapan kayo, kayong lahat ng nakasulat sa noong!

2014 Honda Pilot Spark Plug Replacement, Vanquis Credit Card Login, Mhs Provider Enrollment, Polypropylene Recycling Australia, Volatile Organic Compounds Sources,